Komunikat zarządu KPR Legionowo S.A.

Informujemy, że jeszcze nie otrzymaliśmy treści decyzji o odmowie przyznania licencji oraz uzasadnienia. Dopiero po zapoznaniu się z nimi będziemy mogli przedstawić stanowisko Spółki oraz podjąć decyzję o dalszym postępowaniu. Do chwili obecnej Klub nie otrzymał żadnego, formalnego pisma w sprawie dokumentacji licencyjnej i jej ewentualnych braków. Z przeprowadzonej w dniu 3 lipca 2017 r. rozmowy wynikało jednak, że Komisarz Ligi zgłasza wątpliwości, czy wszystkie roszczenia zgłoszone przez zawodników grających w barwach Klubu w sezonie 2016/2017 zostały spłacone lub zabezpieczone, a także, czy Klub znajdzie nabywców obligacji, których emisja została zaplanowana na sezon 2017/2018, zaś środki pochodzące z tej emisji ujęte w prognozie finansowej. W przekonaniu zarządu Klub przedstawił wiarygodną prognozę finansową, opartą na stabilnych zapewnieniach finansowych lokalnego samorządu, a także deklaracji prezesa Łukasza Gontarka o poziomie udziału finansowego Klubu w środkach przekazanych partnerom do dyspozycji Superligi Sp. z o.o., a wynikających z Umowy o prowadzenie ligi zawodowej, na dotychczasowym poziomie (co do wysokości i terminów wypłaty). W prognozie finansowej zostały uwzględnione również wszystkie roszczenia finansowe kadry, skierowane do Spółki (łącznie 15 osób). W przypadku pozostałych dwóch osób Klub przedstawił stanowisko o niepodjęciu przez nie rozmów w okresie projektowania planu naprawczego, a zarazem o ich spornym charakterze. Jednocześnie Klub wyraził gotowość ich spłaty, po przedstawieniu dokumentów świadczących o odpowiedzialności finansowej Spółki z tego tytułu, których do tej pory nie otrzymał. W związku z powstałą sytuacją zarząd Klubu (nie zmieniając swojej opinii o kompletności i wiarygodności przedstawionej dokumentacji oraz nie odbieganiu jej w tym zakresie od dokumentacji przedstawionej przez inne kluby), podejmie działania medialne (z czym wstrzymywał się do czasu uzyskania pozytywnej decyzji) w celu uzyskania potwierdzenia zainteresowania osób prywatnych oraz instytucji zakupem obligacji emitowanych przez Spółkę. Zarząd Klubu podejmie również działania zmierzające do uzyskania z pozostałymi dwoma osobami konsensusu w spornych sprawach finansowych. Pozostajemy w przekonaniu, a zarazem ponownie postulujemy o to, żeby wszystkie kluby biorące udział w postępowaniu licencyjnym na sezon 2017/2018, były traktowane – będąc w tej samej sytuacji – jednakowo. Doniesienia medialne mogą nasuwać tutaj pewne wątpliwości. Zarząd Klubu w dalszym ciągu oczekuje też na nadesłanie przez Komisarza Ligi i/lub Superligę Spółka z o.o. ostatecznej treści Regulaminu przyznawania licencji w rozgrywkach PGNiG Superligi Piłki Ręcznej w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 oraz wprowadzającej go uchwały prezesa zarządu Łukasza Gontarka. Po analizie jego treści w zakresie kryteriów licencyjnych, statusu i kompetencji organów decyzyjnych oraz procedury odwoławczej, zostaną podjęte dalsze działania.

SPONSORZY